PRO MOUNTAIN BIKER SMILE FOR LIFE! PRO MOUNTAIN BIKER SMILE FOR LIFE! PRO MOUNTAIN BIKER SMILE FOR LIFE! PRO MOUNTAIN BIKER SMILE FOR LIFE! PRO MOUNTAIN BIKER SMILE FOR LIFE! PRO MOUNTAIN BIKER SMILE FOR LIFE!
José antonio hermida
2010 World champion